Zapraszam wszystkich Przedsiębiorców chcących unowocześniać i ulepszać swoją działalność do współpracy.

Zakres działalności

1.Górnictwo

– kierowanie ruchem zakładu górniczego zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Geologiczno – Górnicze

– sporządzanie dokumentacji ruchowych niezbędnych do bezpiecznego i zgodnego z prawem wydobywania kopalin

– nadzorowanie ruchu zakładu górniczego

– przygotowywanie Dokumentu Bezpieczeństwa

– przygotowanie Instrukcji stanowiskowych

– szkolenia stanowiskowe dla pracowników zakładu górniczego

– sporządzanie planów ruchu zakładu górniczego czynnego oraz likwidowanego

– sporządzanie projektów rekultywacyjnych zakładów górniczych

– sporządzanie projektów technicznych eksploatacji złoża

– pomoc w rozpoczęciu działalności związanej z  wydobywaniem kopalin

– reprezentowanie przed urzędami

– pomoc i obecność od początku działalności do zakończenia wydobycia i wykonania rekultywacji

– przygotowywanie pism urzędowych w tym wniosków koncesyjnych

– przestrzenna wizualizacja udokumentowanego złoża za pomocą programu AutoCAD

– projektowanie kopalń od pomysłu do końca eksploatacji

– wizualizacja poszczególnych etapów  wydobycia

– wizualizacja zrekultywowanego wyrobiska już na etapie projektowania kopalni

2. Geologia

– sporządzanie projektów robót geologicznych

– sporządzanie dokumentacji geologicznych

– wykonywanie badań laboratoryjnych

– wykonywanie odwiertów geologicznych

– wykonywanie projektów zagospodarowania złóż

–  wykonywanie dodatków do dokumentacji geologicznych w tym dodatków rozliczających zasoby złóż

– wykonywanie corocznych operatów ewidencyjnych

-sporządzanie informacji o należnej opłacie eksploatacyjnej

– sporządzanie druków zmian w zasobach Z-1, Z-2

– sporządzanie dokumentacji mierniczo-geologicznej

– nadzorowanie wydobycia przez uprawnionego geologa i geodetę jako służba mierniczo – geologiczna zakładu górniczego

–  wykonanie wstępnej analizy przydatności terenu pod kopalnię kruszywa naturalnego

3. Pozostałe

– wdrażanie zakładowej kontroli produkcji oraz pomoc w jej realizacji

– reprezentowanie w sprawach związanych z planowaniem przestrzennym dla terenów przewidzianych pod eksploatację

– sporządzanie karty informacyjnej przedsięwzięcia

– sporządzanie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej

– sporządzanie raportu oddziaływania na środowisko

– dobór technologii wydobywczych oraz przeróbczych umożliwiający uzyskanie wyższych wydajności oraz obniżenia kosztów eksploatacji